ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

กรอกประวัติ / พิมพ์ใบมอบตัว (สำหรับนักเรียนโควตา)
เลขประจำตัวประชาชน