ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ระบุรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อรายงานตัว
เลขประจำตัวประชาชน