ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

นักเรียนคนใดสมัครความสามารถพิเศษทุกประเภท ทั้ง ม.1 และ ม.4  ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นใบแจ้งความจำนงสมัครด้วยตัวเอง วันที่  22-23 มี.ค. 62 เท่านั้น

2. สอบคัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม 62 

หากใบแจ้งความจำนงนัดหมายไม่ตรงวันที่ 22-23 มีนาคม  ขอให้มาสมัครวันที่ 22-23 มีนาคม  และงดรับสมัคร 24 มีนาคม 62 เนื่องจากหยุดเลือกตั้ง 

กำหนดการรับสมัคร 
1. เปิดระบบการแจ้งความจำนงในวันที่ 18-27 มีนาคม 2562  (ขณะนี้ยังกรอกใบแจ้งความจำนงไม่ได้นะครับ ระบบปิด )
2. รับสมัครวันที่  22,23,25,26,27  มีนาคม 2562  (เว้นวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562)  

หลักฐานการสมัคร
1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน
2. ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 / ม.3  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 / ม.3  หรือเทียบเท่า ตัวจริง
พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้านตัวจริง ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด
4. หลักฐานที่แสดงว่าได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2562 กรณี ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. หลักฐานผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 / ม.3 


จำนวนที่รับ  
ม.1   

นักเรียนทั่วไป (ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ)+ ความสามารถพิเศษ  รับจำนวน   156  คน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  รับจำนวน  104  คน
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1  รับจำนวน   60   คน


ม.4   

นักเรียนโควตา ม.3เดิม + ความสามารถพิเศษ  รับจำนวน  330  คน
นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป  รับจำนวน  80  คน
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.4  รับจำนวน  40  คน

 

ขั้นตอนง่าย ๆ ปฏิบัติได้ตามนี้ครับ.........
1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ตั้งแต่วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านอินเทอร์เน็ต 
2. พิมพ์ใบแจ้งความจำนง และตรวจสอบวันเวลาที่ระบบนัดหมายให้ไปสมัคร
3. เดินทางไปสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลา ที่ระบุในใบแจ้งความจำนง  (แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น)
4. วันสมัคร แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด (แจ้งไว้ในใบแจ้งความจำนงแล้ว)
5. ผู้สมัครจะได้รับ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ไว้สำหรับเข้าห้องสอบในวันสอบ
6. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท 
-------------------------------------------------------------------------
กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ
แจ้งความจำนง -->  18-27 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร --> 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ -->  ม.1  9 มีนาคม 2562  /  ม.4   10 มีนาคม 2562
------------------------------------------------------------------------
 

1. นักเรียนเข้าระบบสมัครโควตา สำหรับนักเรียน ม.3 เดิมศรียาภัย เท่านั้น
2. ใส่รหัสนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. นักเรียนเลือกแผนการเรียน 3 แผนการเรียน 1 2 3 ตามสิทธิ์ที่ระบบแจ้งไว้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันข้อมูล นักเรียนจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. นักเรียนพิมพ์ใบสมัครโควตา ม.3 เดิม และลงลายมือชื่อของนักเรียน และผู้ปกครองให้ครบถ้วน
6. นำส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบให้ห้องวิชาการ

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ ปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ แจ้งความจำนง 18 ก.พ. 62 / รับสมัคร 23-27 ก.พ. 62 (08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุด) สอบ ม.1 9 มี.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 / ม.4 10 มี.ค. 62 เวลา 09.00-15.00
ความสามารถพิเศษ แจ้งความจำนง 18 มี.ค. 62 / รับสมัคร 23-24 มี.ค. 62 สอบ 25 มี.ค. 62 (ม.1+ม.4)
สอบคัดเลือก แจ้งความจำนง 18 มี.ค. 62 / รับสมัคร 23-27 มี.ค. 62 (08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุด) สอบ ม.1 30 มี.ค. 62 / สอบ ม.4 31 มี.ค. 62
ข้อมูลผู้แจ้งความจำนง
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 922 560 767 901
มัธยมศึกษาปีที่ 4 559 196 364 538
นักเรียนโควตา 496 193 303 0
รวมทั้งหมด 1977 816 1161 1439

สรุปการรับสมัครนักเรียนแยกรายวัน

ประเภท

ประเภท