ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

ขั้นตอนง่าย ๆ ปฏิบัติได้ตามนี้ครับ.........
1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง ตั้งแต่วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านอินเทอร์เน็ต 
2. พิมพ์ใบแจ้งความจำนง และตรวจสอบวันเวลาที่ระบบนัดหมายให้ไปสมัคร
3. เดินทางไปสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลา ที่ระบุในใบแจ้งความจำนง  (แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น)
4. วันสมัคร แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนด (แจ้งไว้ในใบแจ้งความจำนงแล้ว)
5. ผู้สมัครจะได้รับ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ไว้สำหรับเข้าห้องสอบในวันสอบ

-------------------------------------------------------------------------
กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ
แจ้งความจำนง -->  18-27 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร --> 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ -->  ม.1  9 มีนาคม 2562  /  ม.4   10 มีนาคม 2562
------------------------------------------------------------------------
 

1. นักเรียนเข้าระบบสมัครโควตา สำหรับนักเรียน ม.3 เดิมศรียาภัย เท่านั้น
2. ใส่รหัสนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. นักเรียนเลือกแผนการเรียน 3 แผนการเรียน 1 2 3 ตามสิทธิ์ที่ระบบแจ้งไว้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันข้อมูล นักเรียนจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. นักเรียนพิมพ์ใบสมัครโควตา ม.3 เดิม และลงลายมือชื่อของนักเรียน และผู้ปกครองให้ครบถ้วน
6. นำส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบให้ห้องวิชาการ

กำหนดการรับสมัคร
ประเภทที่รับ สถานะ วันที่เปิด วันที่ปิด
นักเรียนใหม่ เปิดรับสมัคร - -
นักเรียนโควตา ปิดรับสมัคร - -
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ แจ้งความจำนง 18 ก.พ. 62 / รับสมัคร 23-27 ก.พ. 62 (08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุด) สอบ ม.1 9 มี.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 / ม.4 10 มี.ค. 62 เวลา 09.00-15.00
ความสามารถพิเศษ แจ้งความจำนง 18 มี.ค. 62 / รับสมัคร 23-24 มี.ค. 62 สอบ 25 มี.ค. 62 (ม.1+ม.4)
สอบคัดเลือก แจ้งความจำนง 18 มี.ค. 62 / รับสมัคร 23-27 มี.ค. 62 (08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุด) สอบ ม.1 30 มี.ค. 62 / สอบ ม.4 31 มี.ค. 62
ข้อมูลผู้แจ้งความจำนง
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 354 172 263 304
มัธยมศึกษาปีที่ 4 117 27 90 81
นักเรียนโควตา 496 193 303 0
รวมทั้งหมด 967 374 593 385